ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 22500 นภัสสร มหันกฤษ 8/8/2565 15/8/2565 17/8/2565
รูปปกหนังสือ