ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21295 ซอบารีย๊ะ ดอเลาะ 26/2/2566 5/3/2566 27/2/2566
2 24066 อัลวาณี สูงใหญ่ 8/2/2566 15/2/2566 16/2/2566
3 21597 ซอฟียะฮ์ โตะมิง 24/1/2566 31/1/2566 5/2/2566
4 21296 ไลลาตี ดอเลาะ 15/12/2565 22/12/2565 25/12/2565
5 21620 นูรีตา ล่าเต๊ะ 23/11/2565 30/11/2565 4/12/2565
12
รูปปกหนังสือ