ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 24659 เราะห์มานียะห์ ลาแม 18/2/2567 25/2/2567 29/2/2567
2 22474 ฟาเดีย หะยีเต๊ะ 23/1/2567 30/1/2567 1/2/2567
รูปปกหนังสือ