ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21234 ซาปีนะห์ ยะนายเดิม 18/2/2567 21/2/2567 18/2/2567
2 21234 ซาปีนะห์ ยะนายเดิม 18/2/2567 25/2/2567 28/2/2567
รูปปกหนังสือ