ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21653 ซุลฟา สะอิ 28/2/2567 29/2/2567 29/2/2567
2 22519 อาซียะห์ คุ้มบ้าน 12/2/2567 19/2/2567 19/2/2567
รูปปกหนังสือ