ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21450 ซูเนีย อูมา 22/11/2566 29/11/2566
2 21296 ไลลาตี ดอเลาะ 9/11/2566 16/11/2566 16/11/2566
3 21296 ไลลาตี ดอเลาะ 2/11/2566 9/11/2566 9/11/2566
4 21575 อานีส สาและ 14/9/2566 21/9/2566 1/11/2566
5 21575 อานีส สาและ 3/9/2566 10/9/2566 14/9/2566
12
รูปปกหนังสือ