ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 25246 อาอีชะ เนียมนำ 31/8/2566 7/9/2566 11/9/2566
2 21919 นีซาน เคี้ยนหิ้น 23/6/2566 4/7/2566 4/7/2566
รูปปกหนังสือ