ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 24659 เราะห์มานียะห์ ลาแม 21/5/2566 28/5/2566 24/5/2566
2 22103 สีตีนูรไลลา เจะสนิ 8/8/2565 15/8/2565 15/8/2565
3 20497 นูรหาซีกีน อาฮา 20/7/2565 27/7/2565 31/7/2565
รูปปกหนังสือ