ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 23040 นิอรณี นิโอะ 31/5/2566 7/6/2566
2 23040 นิอรณี นิโอะ 23/5/2566 30/5/2566 31/5/2566
3 23188 ศศิธร เกบุตร 11/9/2565 18/9/2565 29/9/2565
4 23188 ศศิธร เกบุตร 24/8/2565 31/8/2565 30/8/2565
รูปปกหนังสือ